Privacyverklaring

Privacyverklaring (update 16/10/2018)

Als Toneel De Zonnebloem vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Toneel De Zonnebloem vzw
Staatsbaan 150
3210 Lubbeek
info@toneeldezonnebloem.be

Uw persoonsgegevens worden door Toneel De Zonnebloem vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om deel te nemen aan de activiteiten van Toneel De Zonnebloem vzw
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Voor uw verzekering via Opendoek of via de vrijwilligersverzekering van Vlaanderen
  • Voor publicatie in ons programmaboekje en op de affiche en de flyers bij de opvoeringen

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken, opslagen:

  • Naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres
  • Geboortedatum

Wij verzamelen de gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we ze gekregen hebben.

De gegevens die u ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • De aansluiting bij Opendoek en de verzekering via Opendoek voor leden
  • Verzekering via de Vlaamse gemeenschap voor niet-leden medewerkers
  • Het beheren van de website
  • (NIEUW sinds 16/10/2018) Het versturen van mails via Mailchimp

Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan u op elk moment intrekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke buiten de EU gevestigd zijn.

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerken wij enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger.

Toneel De Zonnebloem vzw bewaart persoonsgegevens van de leden maximaal 5 jaar, van anderen tot herroeping.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig verwerking.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben of die wij reeds in ons bezit hadden vóór het in voege treden op 25 mei 2018 van de General Data Privacy Regulation afgekort GDPR. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel ervan door ons of door één van onze medewerkers.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht aan een andere partij. Voor wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek kunnen wij u vragen u te legitimeren.

Indien u klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie die de toezichthoudende autoriteit is op het gebied van privacy bescherming.

Toneel De Zonnebloem vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.